اهداف بلند مدت و کوتاه مدت EDO دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

هدف بلند مدت 1: توسعه برنامه ریزی درسی در دانشکده

اهداف کوتاه مدت

1-1: تدوین 100 درصدی Log book برای کلیه دروس عملی کلیه دروس عملی رشته دندانپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی

2-1: تدوین 100 درصدی Study guide برای کلیه دروس نظری رشته دندانپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی

3-1: تدوین 100 درصدی Lesson plan (طرح دروس) برای کلیه دروس نظری رشته دندانپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی

4-1: تدوین 100 درصدی course plan (برنامه درسی) کلیه دروس نظری و عملی رشته دندانپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی

5-1: انجام بازنگری 100 درصدی کلیه برنامه های آموزشی تدوین شده و سرفصل های دروس کلیه مقاطع رشته های مختلف دانشکده

6-1: برنامه ریزی جهت اجرای یک یا چند مرحله از برنامه integration در کوریکولوم رشته های دندانپزشکی عمومی دانشکده

7-1: ارتقاء واحدهای آموزشی در فیلد دانشجویان، جهت نزدیکتر شدن هر چه بیشتر توانایی علمی و عملی آنان با نیازهای موجود در جامعه براساس آموزش جامعه نگر

8-1: ارتقاء سامانه خدمات آموزشی و برنامه ریزی ترمی

9-1: بکارگیری متدهای نوین در تدریس براساس اهداف آموزشی و سبکهای یادگیری دانشجویان با رویکرد یادگیری مادام العمر و آموزش دانشجو محور

هدف بلند مدت 2: توسعه برنامه های آموزشی مداوم جهت اساتید

اهداف کوتاه مدت

1-2: تدوین رسانه آموزش الکترونیک در مورد حداقل 10%-5% واحدهای دروس ارائه شده توسط گروههای آموزشی دانشکده

2-2: افزایش تعداد برنامه های باز آموزی آموزش مداوم براساس نیازسنجی اساتید

هدف بلند مدت 3: ارتقای کمی و افزایش مهارتهای آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده

اهداف کوتاه مدت

1-3: فراهم سازی بستر مناسب به منظور افزایش پوشش شرکت در دوره های فلوشیپ فراگیری یا دوره ی مجازی آموزش پزشکی

2-3: برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه مهارتهای آموزشی، روش تحقیق، تدوین طرح درس و ... جهت اعضاء هیات علمی دانشکده براساس نیاز سنجی آموزشی

3-3: جذب اعضاء هیات علمی به تعداد مورد نیاز متناسب با اهداف توسعه رشته و دوره های آموزشی و رعایت نسبت استاد به دانشجو و دستیار و توزیع متناسب فعالیت های آموزشی ، پژوهشی اجرایی اساتید

هدف بلند مدت 4: توسعه ارزشیابی برنامه های آموزشی دانشکده

اهداف کوتاه مدت

1-4: افزایش پوشش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده

2-4: اجرای تحلیل آزمون در 100 درصد امتحانات تستی و در صورت امکان 5 درصد امتحانات تشریحی برگزار شده در دانشکده در پایان ترم تحصیلی

3-4: بستر سازی و ترغیب اساتید به منظور بکارگیری متدهای نوین ارزشیابی( Dops ، 360 درجه ، آسکی، پورت فولیو، Log book ، چک لیست، Mini CX ، ....) در ارزشیابی تکوینی و تکمیلی دانشجویان و دستیاران.

4-4: اجرای فرآیند ارزشیابی درونی کلیه گروههای آموزشی دانشکده هر سه سال

5-4: افزایش پوشش ارزشیابی بیرونی از درون گروههای آموزشی دانشکده

6-4: انجام فرآیند های نظر سنجی از دانشجویان در جهت تدوین برنامه های توسعه مهارتهای عملی و بازنگری برنامه ریزی درسی و اثر بخشی متدها و برنامه های تدریس و ارزشیابی همچنین کیفیت بالینی و آموزشی گروههای مختلف دانشکده

7-4: انجام مستمر ارزشیابی کیفی و کمی آموزشی نظری، عملی اساتید 2 بار در سال و ارائه بازخوردهای لازم و انعکاس به مراجع ذیصلاح

8-4: انجام ارزشیابی اساتید توسط همتایان در گروههای آموزشی دانشکده