دکتر فاطمه رضائی

 دکتر فاطمه رضائی 

مرتبه علمی :دانشیار            

رشته تحصیلی :  بیمارهای دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی :

کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :

6713954658

پست الکترونیکی :F.rezaeei@kums.ac.ir

 
fati rezaie cv