اعضای هیات علمی گروه ارتودانتیکس

 

 golshah

  دکتر امین گلشاه مدیر گروه  

مرتبه علمی :استادیار

 رشته تحصیلی : ارتودانتیکس

 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

 دورنگار: 37277164-083

 آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

 پست لکترونیکی : Amin.golshah@yahoo.com

 

 

 

 

golshah farsi cv

رزومه

 d.eemani

 

 دکتر محمدمسلم ایمانی       

مرتبه علمی :دانشیار

رشته تحصیلی : ارتودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139                                                     

پست الکترونیکی:M.Imani@kums.ac.ir

 

 

 

 

imani cv

رزومه

 

 

 

      

 دکترآذین رشتیانی                          

مرتبه علمی :استادیار

 رشته تحصیلی : ارتودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139

                                         

 

 

 

 نوید   دکتر نوید رضایی                                        

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : ارتودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشک

صندوق پستی : 54658-67139  

 
 d.basamtabar

 دکتر معصومه سادات بصام تبار

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : ارتودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139

پست الکترونیکی : masomehbasamtabar@yahoo.com

 basamtabar cv

رزومه

 عزیزی فاطمه

  دکترفاطمه عزیزی

 مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : ارتودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139

 
    دکترنسیم قرآنی                     

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : ارتودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 08337277164-

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139                  

 ghorani

زومه

 نجفی     دکتر مهسا نجفی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : ارتودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 08337277164-

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139                                        

 
 آزاده صالحی  دکتر آزاده کاظمی صالح

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : ارتودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 08337277164-

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139