اعضای هیات علمی گروه پروتز

  

 sahar   دکتر سحر رئیسی -مدیر گروه

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی: پروتزهای دندانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139

    reici cv
    رزومه
د.مرادپور

 دکتر هدایت مرادپور           

مرتبه علمی :دانشیار

رشته تحصیلی : پروتزهای دندانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37222400-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139

پست الکترونیکی

Hedaiat.moradpour@gmail.com

                       
 moraDPOOR
 د.جمشیدی

دکتر لادن جمشیدی فارسانی

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : پروتزهای دندانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

پست الکترونیکیLadanjamshidy@yahoo.com

 
   
jamshidi
محرابی  دکتر امیر محرابی 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : پروتزهای دندانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

پست الکترونیکی : 
 
    mehrabi cv
    رزومه