اعضای هیات علمی گروه ترمیم

 حسنا تیموریان

  دکترحسنا تیموریان -مدیر گروه


مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : ترمیم دندانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

 

پست الکترونیکی :

 

 

 

 

hoda  دکترهدی پویان فر


مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : ترمیم دندانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

پست الکترونیکی :Hoda.pouyanfar@yahoo.com

 
hoda

 

دکتر پویان زاده
   دکترآزاده کیانی پور


مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : ترمیم دندانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

پست الکترونیکی : 
 
 sia  دکترصبا سیابانی 


مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : ترمیم دندانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

پست الکترونیکی : 
 

 

 shima

 دکتر شیما محمودی

 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : ترمیم دندانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

 
shima
 

 دکتر زهره فرهنگیان

 

مرتبه علمی:استادیار

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : ترمیم دندانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

 
رضا احمدی

 دکتر رضا احمدی

 

مرتبه علمی:استادیار

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : ترمیم دندانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139