اعضای هیات علمی گروه جراحی دهان ، فک و صورت

 D.abasi   

دکتر هوشیار عباسی


مرتبه علمی :استادیار-مدیر گروه

رشته تحصیلی : جراحی دهان ، فک وصورت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار:37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139

پست الکترونیکی Hoshyar7ab@yahoo.com

 
 د عزیزی   

دکتر بهرام عزیزی

 

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : جراحی دهان ، فک و صورت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار:37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139

پست الکترونیکی :

 
 دکتر فرزاد رضایی    دکترفرزاد رضائی

 

مرتبه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : جراحی دهان ، فک و صورت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار:37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139

پست الکترونیکی :

 
رزومه
 شوهانی

 دکتر احسان شوهانی 

 

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : جراحی دهان ، فک و صورت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار:37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139

پست الکترونیکی :

 
shohani farsi
 حامد  دکترحامد نظری            

 

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : جراحی دهان ، فك و صورت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار:37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139

پست الکترونیکی :

 
hamed nazari fa
 بهاری

 دکتر آرش بهاری

 

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : جراحی دهان ، فک و صورت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار:37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139

پست الکترونیکی :

 

 
 

 دکتر اسلام نصیری

 

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : جراحی دهان ، فک و صورت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار:37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139

پست الکترونیکی