مدیر گروه


 D.hatam               

دکتر رضا حاتم - مدیر گروه 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : اندودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

 
   
حاتم