اعضای هیات علمی گروه پریودانتیکس

 

sohrabi
 
 

 

دکتر زهرا سهرابی

 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : پریودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139

پست الکترونیکی :Zak1361@yahoo.com

 
رزومه فارسی رزومه
 رازیانی  دکتروحید رازیانی 


مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : پریودانتیکس 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139

 
 
raziani
 

 دکتر امید طاهر پور 

 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : پریودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

 

  

 

 
   
 ضیایی

 دکترنرگس ضیایی

 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : پریودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

 

 

دکتر عیوضی

 

 

 دکتر معصومه عیوضی

 

مرتبه علمی : استاد یار 

رشته تحصیلی: پریوانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 

دورنگار: 37277164-083

آدرس : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی 

صندوق پستی: 54658-67139