مدیر گروه ترمیم

حسنا تیموریان

  دکترحسنا تیموریان -مدیر گروه


مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : ترمیم دندانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

 

پست الکترونیکی :

 

teymoor