اعضای هیات علمی گروه اندودانتیکس

 


 D.hatam                

دکتر رضا حاتم

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : اندودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

 
 

حاتم د.شریفی      دکتر روح اله شریفی -مدیر گروه 

 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : اندودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139                

پست الکترونیکی : R.sharifi@kums.ac.ir  

 
            sharifi
            رزومه
 صابر خزایی

 دکترصابر خزاعی

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : اندودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

 
 رسانه جدید

دکتر مصطفی گودینی

 

 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : اندودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139