مدیر گروه جراحی دهان ، فک و صورت

D.abasi   

دکتر هوشیار عباسی
           

مرتبه علمی :استادیار-مدیر گروه

رشته تحصیلی : جراحی دهان ، فک وصورت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار:37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی :54658-67139

پست الکترونیکی Hoshyar7ab@yahoo.com