اعضای هیات علمی گروه رادیولوژی دهان

  

 Nikkerdar

دکتر نفیسه نیک کردار

 مرتبه علمی :دانشیار- مدیر گروه 

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

 

 

   
nikkerdar cv

 

قاضی

 

 

 

       

 

دکتر مریم قاضی زاده 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : رادیولوژی دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

 
    
    ghazizadeh
    رزومه

 falah

 

           
دکتر سپیده فلاح کوشکی            

 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : رادیولوژی دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

پست الکترونیکی :dr.sfalah@yahoo.com

 
        

           

عکس

 

 دکتر عاطفه خوید

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : رادیولوژی دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

پست الکترونیکی : Atefehkhavid@gmail.com

 
  

 

    khavid
    رزومه

karimi

 

 

 

 

 دکتر آتنا کریمی

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : رادیولوژی دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

پست الکترونیکی :Atenakarimi83@yahoo.com

 
    
             

 lida

 

 دکتر لیدا نادری

 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : رادیولوژی دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

 
       
naderi