دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

آدرس : خیابان دکتر شریعتی - بالاتر از خیابان شورا - مقابل اداره پست

کدپستی : 6713954658

 

تلفنها  :

ردیف

واحــــــد

شماره تلفن-083

1

ریاست دانشکده

37227151

2

معاونت اداری و مالی

37227151

3

معاونت آموزشی

37227151

4

مدیریت حراست

37296590

5

واحد آموزش

37277030

6

واحد پژوهش

37296591

7

کارگزینی

37236834

8

حسابداری

37274827

9

امور عمومی

37285719

10

انبار

 

11

اداره اموال

37296590

12

دبیرخانه

37277164

13

صندوق

37229073

14

کلینیک ویژه

37277708

15

نگهبانی

37236839

16

خدمات فاکس

 

17

بسیج دانشجویی

 

18

تدارکات

37277708