اعضای هیات علمی

همتی    دکتر مهسا همتی - مدیر گروه

 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : دندانپزشکی کودکان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139

پست الکترونیکی : Mahsa3629@yahoo.com

hemati
نوبهار
           

دکتر شکوفه نوبهار

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : دندانپزشکی کودکان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139

 
نوبهار
سیما ترکمن

دکترسیما ترکمن 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : دندانپزشکی کودکان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139                

پست الکترونیکی : motahare.ahmadvand@yahoo.com

   
حسینی

دکترزهرا حسینی

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : دندانپزشکی کودکان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

پست الکترونیکی :

zahra hosseini
 سالاری

دکتر رضا سالاری مقدم 

مرتبه علمی : استاد یار

رشته نحصیلی: دندانپزشکی کودکان 

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی

دورنگار : 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی 

صندوق پستی : 6713954658

پست الکترونیکی :