د.وکیلی   

 

دکتر مهتاب وکیلی

 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : پاتولوژی و آسیب شناسی دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139

پست الکترونیکی :Dr.mahtabvakili@yahoo.com

    
 
 

 دکتر رها اعتمادی 

 

مرتبه علمی : استادیار 

رشته تحصیلی : پاتولوژی و آسیب شناسی دهان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139

پست الکترونیکی :